Wat is het precies?
Kinderalimentatie is het door de niet-verzorgende ouder bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding van zijn of haar kinderen, na een echtscheiding.

U bent als ouder immers vanaf de geboorte van uw kinderen, onderhoudsplichtig jegens hen. Dat wil zeggen dat u wettelijk verplicht bent om de kosten van de opvoeding en verzorging van uw minderjarig kind te betalen. Deze verplichting loopt door wanneer u en uw partner gaan scheiden.

Tot welke leeftijd dient u kinderalimentatie te betalen?
U dient de kosten van levensonderhoud van uw kind in ieder geval tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar te betalen. Is uw kind tussen de 18 en 21 jaar? Dan heeft u als ouder een verlengde onderhoudsplicht. Dit betekent dat een jongmeerderjarig kind alleen alimentatie ontvangt als het niet zelf in in het levensonderhoud kan voorzien, bv omdat het nog studeert.

Hoe groot is het bedrag dat betaald dient te worden?
De hoogte van het bedrag hangt af enerzijds af van de behoefte van het kind en anderzijds van de draagkracht van de ouders. Leidraad bij het vaststellen van kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat het kind er, door de echtscheiding, zo min mogelijk op achteruitgaat.

Voor het berekenen van de behoefte van het kind is in samenwerking met het NIBUD een systeem ontwikkeld, dat door de rechter in Nederland wordt gehanteerd. Daarbij zijn twee factoren van belang: het aantal kinderen en het gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk. De behoefte die via de NIBUD tabellen wordt vastgesteld, vormt een percentage van dit inkomen. De draagkracht van de ouders is vervolgens bepalend voor de vraag of de volgens de tabellen vastgestelde behoefte ook daadwerkelijk betaald kan worden. Voor wat betreft de draagkracht wordt gekeken naar ieders inkomen na de scheiding. Het inkomen dat u overhoudt na aftrek van de noodzakelijke vaste lasten bepaalt uw uiteindelijke draagkracht.

Fiscale aspecten
De betaler van kinderalimentatie kan vanaf 2015 geen gebruik meer maken van fiscale aftrek, in verband met een wetswijziging. Voor de verzorgende ouder is het ontvangen van alimentatie ten behoeve van de kinderen belastingvrij.

Voorrang kinderalimentatie
Bij de bepaling van een eventuele alimentatieverplichting, wordt eerst de hoogte van de kinderalimentatie bepaald en wordt pas daarna beoordeeld of er ook nog ruimte bestaat voor het opleggen van partneralimentatie.

Persoonlijke berekening
Wandelbos Mediation verzorgt voor u een persoonlijke berekening inclusief uitgebreide toelichting, conform de Trema-normen die door de rechter worden gehanteerd. U kunt aan de hand daarvan tijdens de mediationbijeenkomst samen afspraken maken over de verdeling van de kosten van levensonderhoud van uw kinderen. Het afgesproken bedrag kunt u in het ouderschapsplan vastleggen.

De rechter toetst uiteindelijk (bij de indiening van het ouderschapslan) of de afspraken die u samen heeft gemaakt redelijk zijn.