Bij een echtscheiding moet ook het vermogen verdeeld worden. De wijze waarop u getrouwd bent, bepaalt hoe u het vermogen moet gaan verdelen.

Vermogen bij gemeenschap van goederen
Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, is uw beider individueel vermogen bij het aangaan van het huwelijk en al hetgeen tijdens het huwelijk is verkregen, gezamenlijk vermogen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de woning, de inboedel, een erfenis of levensverzekeringen. Dit vermogen moet fifty-fifty verdeeld worden. Het vermogen kan vaak niet letterlijk door de helft gedeeld worden. Daarom spreekt de wet van een verdeling “in redelijkheid en billijkheid’.

Vermogen bij huwelijkse voorwaarden
Bent u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan heeft u bij het aangaan van het huwelijk, via de notaris, voorwaarden opgesteld voor uw vermogen. U verdeelt bij een scheiding dan uw vermogen zoals u dat bij de notaris hebt vastgelegd.

Is er in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen, dan moet er jaarlijks een  verrekening plaatsvinden, waardoor ieder jaar het gezamenlijk opgebouwde vermogen verdeeld wordt. Indien deze verrekeningen niet hebben plaatsgevonden wordt het alsnog verdelen van het vermogen soms een moeilijke klus. Daarbij kan het zelfs zo zijn dat hierdoor de verdeling toch plaatsvindt alsof u in gemeenschap van goederen getrouwd bent.

Uitzonderingen vermogensverdeling
Er gelden een aantal uitzonderingen op de huwelijksgemeenschap. Zo vallen de zogenoemde ‘verknochte goederen/schulden’ alsmede schenkingen of erfenissen waarbij een uitsluitingsclausule is opgesteld, niet in de gemeenschap van goederen.

Verknochte goederen zijn zaken die vanwege een hele persoonlijke band aan een van beide huwelijkspartners verbonden zijn. Voorbeelden hiervan zijn de persoonlijke kleren, sieraden of gedenkstukken of persoonlijke cadeaus van de ene of de andere partner. Hierbij geldt dan wel dat de waarde van deze persoonlijke bezittingen in principe verrekend moet worden met de andere echtgenoot.

Een schenking of erfenis, waarbij een “uitsluitingsclausule” is opgesteld, valt ook niet in de gemeenschap van goederen. Normaal gesproken valt een schenking of een erfenis van een van beide huwelijkspartners gewoon in het gezamenlijke huwelijksvermogen. Maar degene die de schenking doet of degene die een erfenis achterlaat kan schriftelijk hebben vastgelegd (bij uitsluitingsgclausule) dat de schenking of de erfenis niet in het huwelijksvermogen valt.

Wandelbos Mediation
U dient samen het vermogen te verdelen en daarover afspraken te maken. Dat kan best een ingewikkelde klus zijn. Welk vermogen is gemeenschappelijk bezit? Welke goederen zijn verknocht? Gedurende de mediation nemen we, samen met u en uw partner, het te verdelen vermogen door en stel ik een vermogensoverzicht op. De afspraken die u gezamelijk maakt, zullen vervolgens in het echtscheidingsconvenant worden opgenomen.